Thursday, 24 Sep 2020

HANDOM NGA KADULOM A French Sonnet

HANDOM NGA KADULOM A French Sonnet

HANDOM NGA KADULOM

A French Sonnet

 

 

Ang handom nga di maabot kag nagsaka

Nag-antos ako, gin-ubra kag napilaw

Ginhimo tanan nga butang biskan adlaw

Handom indi malabot kag gabalaka

 

Hambal sang iban husto lang pinataka

Gin-antos gid, wala tulog kag nagbulaw

Isahanon gilayon, permi nasilaw

Pertahan sang handom daw indi mabuka

 

Wala manami nga adlaw ang natabo

Permi sa duyan nga husto lang kasubo

 

Prinsipyo nga daw parehas sang ginbilin

Handom puno sang dulom wala nagsilak

Iya permi tinion, permi nagbutlak

Wala nalab-ot ang handom siya halin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA KADULOM

A French Sonnet

 

 

 

 

Bisan kadulom kasanag isahanon

Karon para sina nga tawo ginhagad

Nagakabuhi gid man kag gin-alagad

Ang mabinalak-on gid kag manggaranon

 

Ang kadulom gid kaayo sa dungganon

Nagakabuhi sing husto pagkaligad

Maluy-on gid, mabinalak-on nga manggad

Pakamaayu ang tawo nga tumanon

 

Maalwan kag nagapahulam nasilaw

Kag wala gid nagadaya sa nagbulaw

 

 

Sigurado mangin malig-on nga halin

Sa kahimtangan hasta san-o ihaboy

Tarong nga tawo pareho sa ginhaboy

Nga wala nahadlok sa lain ginbilin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABUHI NGA KADULOM

A French Sonnet

 

 

 

 

Kagapon nga kita gihapon ginluwas

Grupo gid sang kalalakin-an nga sala

Magalubong sa isa kag agod wala

Nagdala sing pahumot agod maluwas

 

Madamo nga pagkaantos nga nag-awas

Lawas nga ginwasak sang damo nga bala

Ang butigon kag dalampon gid nga dila

Nga nagbinutig kag sala nga pautwas

 

Makakasala gid kag sa ila halin

Ang tinion nga ginusik kag ginbilin

 

Masami makita nga wala mahimo

Ang dagway sang bayhon nga damlag nagbulaw

Kadulom kag kasakit gid ang nagbutaw

Tinuga dapat gid mag-ampo sa imo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAISAHANON SA KADULOM

A French Sonnet

 

 

 

Kalamig ang nabatyagan kag kasilaw

Patay nga kabuhi nga wala gabulak

Indi makita sa tinion nagbutlak

Kasubo nga permi batyagon sa adlaw

 

Imo presensya gid ang akon nahidlaw

Adlaw permi isahanon kag gasilak

Antos sang kasakit permi magabadlak

Ang kabuhi nga puro gid lang pagtilaw

 

Ngaman muni permi sakon ang natabo?

Akon kabuhi nga permi lang masubo

 

Ang tawo nga isa lang kag ginbayaan

Ang kasubo kag pag-antos gid nahaboy

Ngaa daw parehas sa patay ginhaboy

Hibi kag kasubo gid ang mabatian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADULOM SANG IMO GUGMA

A French Sonnet

 

 

 

 

Ang guma nga gin-antos sang kalibutan

Gugma nimo nga wala pulos nga dayon

Nailisan nga gugma sang kamatayon

Wala pulos nga gugma kag binuhatan

 

Ang kamot ko gid imo ginauyatan

Gakalab-ot pakadto hasta baybayon

Galakat gid biskan wala panakayon

Pero imo gugma gid kag gindalitan

 

Naghinulat sang presensya kag nagbulaw

Gugma nadula gihapon kag nasilaw

 

Nagtangis kag daw mapatay sa kasubo

Ginpabay-an mo gid kag wala ginluwas

Gugma nga gintilaw kag tanan natabo

Gugma nga patay perehos simo lawas

 

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *