Thursday, 24 Sep 2020

ANG PAGHIGUGMA A Crown Sonnets

ANG PAGHIGUGMA

A Crown Sonnets

 

 

#1 Gugma nga mayami

 

Gugma nga mayami kag ginpatay

Sakon pagtigulang imo updon

Bisan ako pirme alabuton

Ang akon paghigugma gin-alay

Hatagan tani gugma nga gamay

Nga pag-abot tani sang gamiton

Ang imo paghigugma maangkon

Sa kadulom nakita ang dagway

Ang gugma ko sa imo dalisay

Asta sa pagtigulang dalayon

Sa akon damgo pagadumdumon

Tani kita updanay sa balay

Kita nga duwa magbuyloganay

Ngaman kita nagbululaganay.

 

 

 

#2  Ngaman kita nagbululaganay

 

Ngaman kita nagbululaganay

Ako indi gid ya mapalaron

Pan-os nga paghigugma panason

Kapaslawan daw ako ginpatay

Sakon kapalaran way nagbugay

Ang masakit gid nga ambahanon

Kung wala gugma ako hambalon

Ikaw sakon wala na kalipay

Sa dalanon nagabaray- baray

Kung pwede lang tani nga maangkon

Paghigugma ko imo mabaton

Para malimtan ka sang matawhay

Gugma nga mayami kag magagmay.

 

 

 

 

 

 

 

 

#3  Gugma nga mayami kag magagmay

 

Gugma nga mayami kag magagmay

Gugma nga madalom daw sa bubon

Di masaligan imo gin-dayon

Ako nagalaom bisan dutay

Kag nagahulat bisan madugay

Init kag ulan di pagbalingon

Baskog sang bagyo pagasulayon

Naghulat bisan ano kadugay

Maangkon gugma bisan gamay

Budlay nga dalan di pagbalingon

Nagsalig nga kita asta karon

Akon paghigugma nga kalagday

Dako ang gugma biskan kadyutay

Aton gugma nga indi malipay.

 

 

#4 Aton gugma nga indi malipay

 

Aton gugma nga indi malipay

Nagaagi kag indi mabangon

Parehas sa mahumok nga baston

Manugtunto nga higugmang dagway

Halit nga ubra, siya nalipay

Gugma nga kasubo sa gihapon

Kalain nga lugar sa baybayon

Ang gugma nga wala sang hangpanay

Nga makapadayon ang kabudlay

Bulig sa iya indi mabaton

Puno nga kasubo kag bilogon

Indi ko matulok ang laragway

Kag permi lang nya ako gin-away

Aton gugma nga tadlungon anay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#5 Aton gugma nga tadlungon anay

 

Aton gugma nga tadlungon anay

Halin sa Ginoo nga bendisyon

Ginaintra pati ang belasyon

Ginagulpi ako kag ginhalay

Iya gugma nga wala balikay

Ang katirik sang taga-bukidnon

Ang hambal sang gugma nga bugalon

Hipos! Estorya mo nga hinugay

Akon gugma sa imo ginhikay

Gapanglakaton nga bulawanon

Pilas sa korason nga bululngon

Into kag pag-ubra nga pagsakay

Wala nasalod, gugma sagahay

Panindugan nga permi lang sablay.

 

 

#6 Panindugan nga permi lang sablay

 

Panindugan nga permi lang sablay

Ang hambal nga puros gid butigon

Puro wakal wala buluhaton

Nagkadto ugaling sa sabtanay

Ang gugma nga wala ginsalakay

Tani gugma mo nga pagabusgon

Indi makalab-ot kaagahon

Pintas nga kamot nga sumbaganay

Daw parehos nga dulom sang baybay

Wala napuslan, nami kahigon

Ang tinaga lang ang dalayawon

Ining gugma nya nga nagpahuway

Pag-antos sa iya sang madugay

Nga ang gugma gid wala nahilway.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#7 Nga ang gugma gid wala nahilway

 

Nga ang gugma gid wala nahilway

Hasta nalang nga dalamgohanon

Gugma nga parehos gid dalakpon

Ako kag sya naga ginamitay

Akig ang nabatyag kag ginsikway

Duwa sila nami gid dukdukon

Gugma nimo manami dunuton

Sakit kag pag-ulib nga isipay

Kalibutan puros tinikluday

Binutig kag hapdi nga duyanon

Gugma nga puno gid nga dungganon

Nagpanumdom ako kag ginhimay

Tani nagpati nalang kay tatay

Gugma nga mayami kag ginpatay.

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *