Thursday, 24 Sep 2020

AHAY KALISUD A Petrarchan Sonnet

AHAY KALISUD A Petrarchan Sonnet

AHAY KALISUD

A Petrarchan Sonnet

 

 

 

Nagakatabo? Nagasalaka?

Palanan-awon nga nasampawan

Permi nadusmo kag ginkadlawan

Tawo nga wala gid gabalaka

Damo istorya nga pinataka

Kabuhi gilayon gin-agawan

Imo kabuhi ang kalingawan

Nagsalig sa ila kag nabuka

 

Malain nga butang ang natabo

Bulig nila nagkadto sa wala

Kalibutan puno sang kasubo

Malain nga nagtilipon sila

Tyempo nga naubos kag ginkalbo

Kalipayan nga gin-agaw nila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGAISAHANON

A Petrarchan Sonnet

 

 

 

 

Tawo permi lang nga isahanon

Wala upod kag wala ginhagad

Permi kasubo ang gin-alagad

Pag-ilakip biskan manggaranon

Waay permi upod nga dungganon

Inoras nga tion pagkaligad

Matag-as nga pader ila manggad

Sugo sang kadam-an ang tumanon

 

Kasakit kag parehas sang dugo

Permi lang nagabais sa iya

Tawo nga gakabuhi sang sugo

Gaawas nga kasubo kag huya

Sitwasyon ko nga indi kaigo

Ang akon kabuhi nga gindaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPAN-OS NGA GUGMA

A Petrarchan Sonnet

 

 

 

Sala nga pag-ampo kag ginluwas

Ining gugma nga puno sang sala

Ang palangga nagkadto sa wala

Sakit sa kurason kag sa lawas

Akon subra nga gugma nag-awas

Tangis nga daw kadako sang bala

Pag-antos nga gaguha ang dila

Nagsalig, namati, nagpautwas

 

Sadto gapalanggaanay kita

Subong gapalangaanay kamo

Kasakit nga ginlampos sang duta

Kabuhi nga indi na mahimo

Lain ang amay sang imo bata

Antus kag sakit tungod sa imo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNO SANG PANUMDUMAN

A Petrarchan Sonnet

 

 

 

 

Handom ko subong subra kasilaw

Tani parehos gid sining bulak

Wala kasubo pero nagbutlak

Ngaman kasubo subong nga adlaw?

Kada human nga adlaw nahidlaw

Hapdi sang bituon nga gasilak

Adlaw sakon tani magabadlak

Budlay nga kabuhi nga pagtilaw

 

Hapdos kag kalain ginbayaan

Halin nga kasakit agwantahon

Reklamo permi lang mabatian

Ang kasakit hasta kagab-ihon

Dako nga tawo ginpabayuan

Kasakit gintabon lang sang dahon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALAIN SANG IMO GUGMA

A Petrarchan Sonnet

 

 

 

Kabutigan ining kalibutan

Gugma nga gindakop ko gid dayon

Gugma gali ni sang kamatayon

Promisa nga wala binuhatan

Duwa nga kamot ginauyatan

Parehas sang balas sa baybayon

Naga-umpisa sang panakayon

Gindumtan nila kag gindalitan

 

Bilog ko nga gugma ginhatagan

Presensya mo wala gid nabanhaw

Gin-away sang iban nga katawhan

Gugma mo indi gid mabatyagan

Ang akon kasing-kasing gin-ihaw

Ang imo guma indi bulahan

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *